Архиви

КЗК ОБМИСЛЯ СЛИВАНЕТО НА „ЕВРОКОМ КАБЕЛ“ И „КЕЙБЪЛТЕЛ“

КЗК започва проучване във връзка с намерението на FN Cable Cooperatief да придобие контрол върху „КейбълТел” и „Викон България”

 

 

На 18 юни 2008г., Комисията за защита на конкуренцията образува производство във връзка с уведомление от страна на ФН Кабел Кооператиф У.А., Амстердам, Нидерландия, за намерението на дружеството да придобие пряк или непряк самостоятелен контрол върху “КейбълТел” ЕАД, София, както и “Виком България” АД, София и предприятията от групата му.

Проучването на КЗК показва, че планираната сделка поражда сериозни съмнения за установяване на господстващо положение най-вече на пазара за предоставяне на услугата “платена телевизия”, което може да доведе до ограничаване и/или нарушаване на ефективната конкуренция на пазара.

Комисията установи, че събраната информация и доказателства не са достатъчни за разрешаване или забрана на разглежданата концентрация и постанови извършване на задълбочен анализ, относно промените, които биха настъпили върху всички засегнати пазари и конкурентната среда, в резултат на планираното придобиване.

Няма превишение на нормите на вредни вещества във въздуха в близост до Челопечене

Няма превишение на нормите на вредни вещества във въздуха в близост до Челопечене. Това показват данните на мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, която направи измервания в с. Чепинци. Отчита се единствено превишение на нормата за съдържание на прах – седем пъти над нормата. Очаква се концентрацията да се повишава през деня. От компетенциите на РИОКОЗ е да направи анализ дали ще има риск за здравето на хората. Автоматичната измервателна станция ще продължи да прави измервания през целия ден и регулярно да подава информация.

Пресцентър на МОСВ