Category Archives: ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ МЕЖДУ ЧАСТНИЯ МЕДИЕН СЕКТОР И ДЪРЖАВАТА

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ МЕЖДУ ЧАСТНИЯ МЕДИЕН СЕКТОР И ДЪРЖАВАТА

Представям ви научния си труд Общественото мнение между частния медиен сектор и държавата

Картина Ник Джентри

Картина Ник Джентри

Рецензията е направена от доц. д-р Цветан Кулевски:

Внушителната по обем работа е актуална и разглежда деликатния въпрос на всички времена за взаимоотношенията между частен сектор и държава. Авторът си поставя задача да проследи пътищата за формиране на общественото мнение чрез медийния сектор. За целта той е изследвал каналите на въздействие върху общественото мнение както по посока частни медии и държава, така и обратно.

Основният акцент в труда е разграничаването на интересите на частния медиен сектор и държавата като регулатор на пазара, съотнесено към медийното съдържание. Авторът се е концентрирал към изследване на природата на новините като основен източник за формирането на общественото мнение. Той е направил теоретичен екскурс в произведенията на изследователите в областта на общественото мнение и конкретизира и формулира актуална дефиниция на „общественото мнение“ в контекста на съвременната медиаморфоза.

Авторът разглежда основно новините на двата типа медии заемащи позицията на бизнеса и обществените защитници. Отделено е място и на ролята на т.нар. плаващи медии. Авторът стига до извода, че в повечето случаи аудиторията се доверява на тази медия, която е най-точният изразител на нейните установки, интереси, културна идентификация и стереотипи.

В своята работа той е използвал голям обем илюстративен материал под формата на графики, функционални криви и фигуративни диаграми, показващи формата на общественото мнение в определени времеви сегменти.

Втората част на работата е посветена на спецификата на модела на предоставяната информация по БНТ и бТВ. Мариян Томов разглежда няколко сравнителни среза на новините. Насочените към бизнеса и икономиката; политическите новини; новините за престъпления и криминални прояви. Отделено е място за тежеста на рекламите и самопромоциите.

В трета глава се прави коментар на промените на медийното законодателство, на дейността на регулаторния орган, на редица проблеми по финансирането и влиянието, което то оказва върху функционирането на медиите.

Общото заключение е, че е на лице добре структурирана и разработена работа, огромна по обем, но изключително съдържателна.

Работата е извършена под ръководството на доц. д-р Петко Тодоров.

Специални благодарности на док. Георги Петров.

Цитирането от части на книгата е позволено, но със спазване на авторските права – задължително посочване на име, източник, страница и т.н. (бел. авт.).