ПАЗВАНТИ, НЕ “РАЗПАСВАЙТЕ” ЗАКОНА. ДЕЦАТА ПОДРАЖАВАТ!

TheSimpsonsМедийното въздействие върху малолетните и непълнолетните води до имитиране. Подражанието може да убива. Думите на Антон Страшимиров след гражданската война през 1923-1925 г. ужасяват поколения наред: “Ние сме шепа народ. Стига жертви!”. Гражданската война днес има друго измерение. Тя се води от ефира. Заложник е зрителят който не е в състояние да асимилира и разумно да си прави собствени изводи и оценка от чутото и/или видяното по радиото и телевизията. Целта е парична и за голяма част от медиините босове управляващи мултинационални компании, оправдава средствата. Общественото търпение е достигнало крайния си предел. Децата ни умират нелепо имитирайки… преди да са изградили собствен, житейски модел на поведение. Те наподобяват някой друг, преди самите те да са станали образ за подражание. Жалко. Законът е като пазвантин, с който единствено се флиртува или предпазливо се заобикаля. Вратички в него винаги „зейват”, отваряни от целомъдрените медиини юристи, продуценти, консултанти. Представям ви солидната правна рамка, която служи в защита на децата и се стреми да ги предпазва от вредно медийно съдържание. Сами преценете кое българските медии спазват и какво нарушават. Четейки си припомнете за казусът с шоуто „Страх” и момченцето от Козлодуй, което имитирайки геройте от продукцията се обеси на детска катерушка. Медиите и бизнеса се опитаха бързо да „заглушат“ случая и да прехвърлят вината само върху родителите. Грозно! След като медийният регулатор не взе сериозни мерки, (Нова ТВ би претърпяла загуби от неизлъчване на предварително уговорените реклами), можем само да се надяваме случаят да не се повтори, когато скоро по „Нова телевизия“ се завъртят новите 10 серии от шоуто. Отново в най-гледаното време достъпно за деца – 20 часа и с повторение по „Диема“ на обяд.

І. Международни актове

1. Разпоредбата на чл.7, т.1 от Европейската конвенция за трансгранична телевизия (ЕКТТ) на Съвета на Европа гласи, че програмите на телевизионните оператори с оглед на своето представяне и съдържание трябва да уважават достойнството на човешката личност и основните права на другите. Те не трябва да противоречат на добрите нрави и специално да съдържат порнография или да възхваляват насилието или да подстрекават към расова ненавист. Нормата на чл.7, т.2 от ЕКТТ допълва, че телевизионните предавания, които могат да навредят на физическото, умственото или моралното развитие на децата или на подрастващите, не трябва да бъдат разполагани така, че поради времето на тяхното предаване и приемане е вероятно да бъдат гледани от последните.

2. В допълнение към тези текстове са препоръките на Парламентарната асамблея и на Комитета на министрите на Съвета на Европа, които имат отношение към въпроса за закрилата на малолетните и непълнолетните от вредното съдържание в електронните медии:

2.1. Препоръка 1276 (1995) относно силата на визуалния образ

2.2. Препоръка 1165 (1998) относно правото на личен живот

2.3. Препоръка 1466 (2000) относно медийното образование

2.4. Препоръка (97) 19 относно описанието на насилие от електронните медии

2.5. Препоръка (97) 20 относно “езика на омразата”

2.6. Препоръка (97) 21 относно медиите и представянето на културна толерантност

2.7. Резолюция на Постоянния комитет за трансгранична телевизия срещу излъчването на предавания, съдържащи порнография и насилие (2004 г.).

3. Конвенцията за правата на детето на ООН предвижда в чл.17, буква “д” въвеждането на специален национален режим, който изисква създаването както на юридически, така и на обществени мерки за закрила на детето: “Държавите-страни по Конвенцията, признават важната функция, изпълнявана от средствата за масова информация, и осигуряват на всяко дете достъп до информация и материали от различни национални и международни източници, особено тези, насочени към подобряване на неговото социално, духовно и морално благосъстояние и физическо и умствено здраве. За тази цел, държавите-страни по Конвенцията насърчават разработката на подходящи насоки за защита на детето от информация и материали, вредни за неговото благосъстояние”.

ІІ. Национална правна уредба

1. Конституцията на Република България предвижда няколко разпоредби относно закрилата на малолетните и непълнолетните и зачитането на правилата на морала при излъчването на радио- и телевизионни програми:

1.1. Децата се намират под закрилата на държавата и обществото (чл.14 от Конституцията на Република България).

1.2. Чл.39 от Конституцията прогласява свободата на словото, като тази свобода търпи ограничения с оглед накърняване на правата и доброто име на другиго и призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността (чл.39, ал.2 от Конституцията).

1.3. Спирането и конфискацията на печатно издание или на електронна медия се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността (чл.40, ал.2 от Конституцията).

1.4. Всеки се ползва с правото да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала (чл.41, ал.1 от Конституцията).

2. В Решение № 7/1996 г. на Конституционния съд относно тълкуване на съдържанието на чл.40, ал.2 от основния закон и въведените в него ограничения за ненакърняване на добрите нрави при разпространението на информация от медиите е посочено следното: “[…] публичният морал представлява област, в която са меродавни най-вече националните традиции и култура. Но недопустимостта да се накърняват добрите нрави не се свежда само до това да се спазват изискванията за обществено благоприличие, формирани вследствие на традициите на даденото общество. В обществен интерес е например добрите нрави да бъдат критерий при формирането на подрастващите. Ето защо не във всички случаи е необходимо да е налице ефективно накърняване; в някои случаи неблагоприятните последици спрямо защитаваната друга ценност може да настъпят по-късно, така че да съществуват основания за налагане на мярката по чл. 40, ал. 2.

3. Българското законодателство въвежда обща уредба относно закрилата на детето от насилието (чл.11 от Закона за закрила на детето). Защитата се изразява в: правото на непълнолетното лице на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие; правото на детето на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси; правото на непълнолетните лица на закрила срещу разпространяване на порнографски материали.

4. Съгласно разпоредбата на чл.17, ал.2 от Закона за радиото и телевизията: “Радио- и телевизионните оператори са длъжни да не допускат създаване или предоставяне за разпространение на предавания в нарушение на принципите на чл. 10 и предавания, внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или са насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните”. Нормата на чл.76 от ЗРТ поставя специални изисквания към рекламата, която излъчват радио- и телевизионните оператори, предназначена за непълнолетни.

ІІІ. Актове на Съвета за електронни медии:

1. Становище за необходимостта от защита на малолетните и непълнолетните при излъчването на песни в радио- и телевизионни предавания (2003 г.).

2. Декларация относно зачестилите случаи на алкохолни отравяния на непълнолетни от 16.02.2004 г.

3. Декларация относно предаването Big Brother от 8.11.2004 г.

4. Харта за свободата на словото в Република България (2004 г.).

ИЗВОДИ: В законодателната рамка ясно са дефинирани аспектите на закрилата на малолетните и непълнолетните от радио- и телевизионните програми, които изтъкват: Забраната за излъчване на предавания, които биха могли да имат негативно въздействие върху децата, с цел закрилата на тяхното физическо, умствено и морално развитие; конституционната практика при тълкуване съдържанието на понятието “добри нрави” като критерий за формирането на подрастващите; представените изследвания относно вредното въздействие на насилието и порнографията върху малолетните и непълнолетните; необходимостта да се ограничи рискът от подражание и да се намали противообщественото поведение на децата;

Advertisements

About Мариян Томов

The point of view which nobody else reveals

Posted on юни 3, 2009, in ЗАКОНИ, КОМЕНТАРИНИ, МЕДИИ, ОБЩЕСТВО. Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: