ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ

Обн. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда участието на държавата при осигуряване разпространението на програмите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио на територията на Република България.

(2) Публичното радиоразпръскване на програмите по ал. 1 чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване се гарантира от държавата при условията и по реда на този закон.

Чл. 2. (1) Целта на този закон е осигуряване разпространението на програмите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио чрез наземно цифрово радиоразпръскване, включително необходимия индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

(2) Държавата осигурява разпространението на програмите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио чрез наземна цифрова електронна съобщителна мрежа, като създава държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, което изгражда и експлоатира електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване съобразно изискванията на този закон.

(3) Държавата осигурява разпространението на програмите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио чрез мрежата по ал. 2, като гарантира изграждането на електронна съобщителна мрежа за осъществяване на електронни съобщения – пренос на радио- и телевизионни програми.

Чл. 3. (1) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят обществена услуга, като осигуряват достъп до информация и съдържание с цел гарантиране на всички граждани равни възможности за участие в справедлива степен в обществения живот на страната.

(2) Българската национална телевизия и Българското национално радио извършват дейността си по ал. 1 в интерес на обществото и на отделните потребители в съответствие с изискванията на този закон и другите нормативни актове.

(3) Чрез Българската национална телевизия и Българското национално радио държавата обезпечава основните права на гражданите да търсят, получават и разпространяват информация.

(4) Националната компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ изпълнява обществена функция, като осигурява достъпа до обществената услуга по ал. 1.

(5) Държавата гарантира достъпа до обществената услуга по ал. 1 чрез изграждане на електронна съобщителна мрежа за осъществяване на електронни съобщения – пренос на радио- и телевизионни програми на територията на цялата страна.

Чл. 4. Чрез публичното наземно цифрово радиоразпръскване на програмите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио държавата осигурява на всички граждани на Република България без оглед на етническата им принадлежност достъп до:

1. политическа, икономическа, социална, културна, научнообразователна и друга значима за обществото информация;

2. официалната позиция на държавата по въпросите на обществения живот;

3. общочовешките ценности, националната наука и образование;

4. националното, европейското и световното културно наследство.

Чл. 5. Българската национална телевизия и Българското национално радио са обществени оператори по смисъла на Закона за радиото и телевизията.

Глава втора.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

Раздел I.
Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“

Чл. 6. (1) Държавата осигурява необходимия индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за разпространение на програмите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио.

(2) Комисията за регулиране на съобщенията като независим специализиран държавен орган издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, предназначена за разпространение на програмите, изготвени от Българската национална телевизия и от Българското национално радио.

(3) Разрешението по ал. 2 се издава без конкурс или търг по реда на този закон след представяне на необходимите документи съгласно Закона за електронните съобщения.

Чл. 7. (1) Образува се Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

(2) Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ е юридическо лице със седалище София.

(3) Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ стопанисва и управлява предоставеното й имущество.

Чл. 8. (1) Основният предмет на дейност на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ е осъществяване на електронни съобщения чрез изграждане, поддържане, развитие и експлоатация на електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на програмите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио.

(2) Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ събира възнаграждения от обществените оператори, чиито програми се разпространяват чрез електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.

(3) Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ не може да бъде радио- и телевизионен оператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията.

(4) Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ не може да участва в търговски дружества, които по занятие създават програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи.

(5) Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ няма право да изгражда и експлоатира електронна съобщителна мрежа за пренос на радио- и телевизионни програми.

(6) Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ няма право да разпространява други програми освен програмите, създадени за разпространение от Българската национална телевизия и от Българското национално радио като обществени оператори по смисъла на Закона за радиото и телевизията.

Чл. 9. Органи на управление на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ са:

1. министърът на финансите;

2. управителният съвет;

3. изпълнителният директор.

Чл. 10. (1) Министърът на финансите съгласувано с министъра на културата подпомага провеждането на държавната политика по предоставяне на обществена услуга по чл. 3, ал. 1 в съответствие с този закон.

(2) Министърът на финансите осигурява финансирането на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“.

Чл. 11. (1) Управителният съвет се състои от петима членове, включително изпълнителен директор, които се назначават с указ на президента на републиката по предложение на министър-председателя.

(2) Мандатът на член на управителния съвет е 6 години.

(3) Министърът на финансите сключва договор за управление с всеки от членовете на управителния съвет за срок 6 години.

(4) Членовете на управителния съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност, да бъдат в договорни отношения с други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност.

(5) Членовете на управителния съвет отговарят на изискванията за членове на Комисията за регулиране на съобщенията.

(6) Председателят на управителния съвет и изпълнителният директор получават възнаграждение, равно на възнаграждението на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Членовете на управителния съвет получават възнаграждение, равно на възнаграждението на членовете на Комисията за регулиране на съобщенията.

Чл. 12. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно.

(2) Заседанието на управителния съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко две трети от членовете му.

(3) Решенията се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство.

Чл. 13. Управителният съвет:

1. избира измежду членовете си председател;

2. изработва и предлага на министъра на финансите за утвърждаване правилник за устройството и дейността на компанията;

3. приема годишния счетоводен отчет на компанията;

4. уведомява министъра на финансите за участието на компанията в търговски дружества и в международни организации;

5. отговаря за осъществяването на дейност в съответствие с издаденото от Комисията за регулиране на съобщенията разрешение;

6. ежегодно определя размера на годишното възнаграждение, което трябва да се заплати от обществените оператори, чиито програми се разпространяват чрез електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, както и начина на заплащане.

Чл. 14. Председателят на управителния съвет организира и ръководи заседанията на управителния съвет и контролира изпълнението на неговите решения.
Чл. 15. (1) Член на управителния съвет може да бъде освободен по реда на назначаването преди изтичането на срока на договора за управление при:

1. нарушаване разпоредбите на закона;

2. установяване на несъвместимост с изискванията на чл. 11, ал. 4 и 5;

3. нарушение или неизпълнение на условията, предвидени в закон или в договора за управление;

4. подаване на писмена молба за освобождаване.

(2) В случаите по ал. 1, както и при смърт на член на управителния съвет президентът на републиката по предложение на министър-председателя назначава нов член за срок до края на първоначалния мандат, като министърът на финансите сключва с новия член на управителния съвет договор за управление със същия срок.

Чл. 16. Членовете на управителния съвет са длъжни да пазят търговската тайна и доброто име на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ и да полагат усилия за ефективно предоставяне на обществената услуга по чл. 3, ал. 1.
Чл. 17. Изпълнителният директор:

1. организира, ръководи и контролира оперативната работа на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“;

2. сключва договори с Българската национална телевизия и с Българското национално радио за осигуряване предоставянето на обществената услуга по чл. 3, ал. 1;

3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

4. представлява Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ или упълномощава лица, които да я представляват;

5. отчита се пред управителния съвет и пред министъра на финансите;

6. организира и отговаря за изпълнението на бюджета на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“.

Чл. 18. (1) Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ отговаря за осигуряването на обществената услуга по чл. 3, ал. 1.

(2) За изпълнение на задълженията си по ал. 1 Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки.

Раздел II.
Финансиране

Чл. 19. Държавата участва във финансирането на дейностите по изграждане, поддържане и развитие на електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, осъществявана от Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“.

Чл. 20. Финансирането на дейностите по изграждане, поддържане и развитие на електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване се извършва от:

1. републиканския бюджет;

2. приходи от възнаграждения от операторите, чиито програми се разпространяват чрез електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване;

3. приходи от търговска дейност.

Чл. 21. (1) Българската национална телевизия и Българското национално радио заплащат на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ възнаграждение за разпространението на програмите им.

(2) Възнаграждението по ал. 1 включва:

1. цена за покриване на разходите по поддръжка и развитие на електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, и

2. печалба по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 22. Средствата по чл. 19 и 20 се разходват за:

1. първоначални и годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър;

2. изграждане, поддържане и развитие на електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване;

3. заплащане на възнаграждения по договор с предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи за пренос на радио- и телевизионни програми;

4. издръжка на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“.

Глава трета.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ

Чл. 23. (1) Държавата гарантира изграждането на електронна съобщителна мрежа за осъществяване на електронни съобщения – пренос на радио- и телевизионни програми.

(2) Електронната съобщителна мрежа за пренос на радио- и телевизионни програми по ал. 1 е национален инфраструктурен обект.

(3) Недвижимите имоти – собственост на физически или юридически лица, необходими за изграждането и развитието на мрежата по ал. 1, се отчуждават при условията и по реда на Закона за държавната собственост.

(4) В случаите когато недвижимите имоти по ал. 3 са земеделски земи или гори и земи от горския фонд, предназначението на земеделските земи се променя по реда на Закона за опазване на земеделските земи, а на горите и земите от горския фонд – по реда на Закона за горите.

Чл. 24. (1) Държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството учредява търговско дружество по Търговския закон с държавно участие.

(2) Дружеството по ал. 1 се учредява по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм., бр. 59 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г. – Решение № 8260 от 2005 г. на Върховния административен съд; бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г.).

(3) Участието на държавата в дружеството по ал. 1 е не по-малко от 50 на сто.

(4) Участието на държавата може да бъде и с непарична вноска, включително с апорт на недвижими имоти по чл. 23, ал. 3 и 4.

Чл. 25. (1) Основният предмет на дейност на дружеството по чл. 24 е изграждане, развитие, експлоатация, наемане и предоставяне под наем на електронна съобщителна мрежа за осъществяване на електронни съобщения – пренос на радио- и телевизионни програми.

(2) Дружеството по ал. 1 осигурява преноса на радио- и телевизионни програми при спазване на следните принципи:

1. обективност;

2. справедливост;

3. недискриминационност;

4. равнопоставеност.

(3) В случай че дружеството по ал. 1 и Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ или друго предприятие, на което е издадено от Комисията за регулиране на съобщенията разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване след провеждане на конкурс по реда на Закона за електронните съобщения, не постигнат съгласие за условията на пренос, всяка от страните има право да поиска определяне на тези условия от Комисията за регулиране на съобщенията.

Чл. 26. (1) Държавата изпълнява задължението си по чл. 23, като в случаите, когато дружеството по чл. 24 изгражда или разширява електронната съобщителна мрежа за осъществяване на електронни съобщения – пренос на радио- и телевизионни програми, върху имот – частна държавна собственост или частна общинска собственост, компетентните държавни или общински органи учредяват в полза на дружеството възмездно право на строеж върху земята без търг или конкурс.

(2) Стойността на правото на строеж се определя от независим лицензиран оценител, избран от компетентния държавен или общински орган по реда на Закона за обществените поръчки. Определената от лицензирания оценител оценка се приема за най-ниската пазарна цена, която може да бъде заплатена за правото на строеж върху конкретния имот.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ

Чл. 27. (1) Контролът върху осъществяването на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщения.

(2) Контролът върху осъществяването на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за пренос на радио- и телевизионни програми се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщения.

Чл. 28. Контролът върху разходването на средствата от страна на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ се осъществява от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) Електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, която се изгражда, поддържа, развива и експлоатира от Националната компания „Обществено цифрово радоиразпръскване“ по реда на този закон, ползва индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, предназначен за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване по стандарт DVB-T.

(2) Държавата осигурява необходимия индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за наземно цифрово разпространение – DRM и/или други цифрови технологии, на програмите на Българското национално радио по ред, определен в закон.

(3) До осигуряването на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване – DRM и/или други цифрови технологии по ал. 2, Националната компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ осигурява разпространението на програмите на Българското национално радио чрез електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, която изгражда въз основа на този закон.

(4) Издадените от Комисията за регулиране на съобщенията разрешения на Българското национално радио за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за цифрово радиоразпространение, запазват действието си до приемането на закона по ал. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Президентът на републиката назначава с указ членовете на управителния съвет, включително изпълнителния директор, на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ по предложение на министър-председателя в 30-дневен срок от влизането в сила на закона.

(2) В срока по ал. 1 министърът на финансите предприема необходимите действия по осигуряване финансирането на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“.

(3) В 7-дневен срок от назначаването на членовете на управителния съвет министърът на финансите сключва договори за управление с членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“.

§ 3. В срока по § 2, ал. 1 министърът на регионалното развитие и благоустройството предприема действия за образуване на търговското дружество по чл. 24.
§ 4. В едномесечен срок от вписването на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ в Търговския регистър Комисията за регулиране на съобщенията издава на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване“ без конкурс разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.
§ 5. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 14 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 45 се създава ал. 4:

„(4) Държавата взема съответните мерки за гарантиране на необходимото цифрово оборудване за създаването на програми в съответствие с приложимите цифрови технологии.“

2. Създава се чл. 47а:

Чл. 47а. (1) Българската национална телевизия има право да създава програми съвместно с други физически и юридически лица или радио- и телевизионни оператори в правна форма, регламентирана съгласно българското законодателство.

(2) В случаите по ал. 1 БНТ осъществява контрол при вземането на решения, свързани с програмите по ал. 1.

(3) Изборът на лицата, съответно на операторите по ал. 1 се прави от генералния директор на БНТ след одобрение на управителния съвет.“

3. В чл. 62 т. 3 се изменя така:

„3. определя основните насоки за развитие, обема и структурата на програмата и одобрява създаването на програми съвместно с други физически и юридически лица или радио- и телевизионни оператори по предложение на генералния директор на БНТ;“.

4. В чл. 68:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Генералният директор на БНТ избира физически и юридически лица или радио- и телевизионни оператори, с които създават съвместно радио- и телевизионни програми.“

5. В чл. 105 се създава ал. 7:

„(7) Ограничението по ал. 4, т. 7 не се прилага, в случай че юридическото лице или негови акционери са публични дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

6. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби ал. 6 се отменя.

7. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 14 от 2009 г.):

а) в § 37, ал. 1, т. 1 думите „въз основа на проведен конкурс“ се заличават;

б) създава се § 37а:

„§ 37а. (1) Предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, в изпълнение на първия етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване DVB-T в Република България, приет от Министерския съвет, освен програмите по § 37, ал. 1 задължително разпространява и програмите на телевизионни оператори, които към момента на стартиране предоставянето на услугите съобразно издаденото разрешение разпространяват програмите си чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, осигуряващи достъп до програмата на не по-малко от 50 на сто от населението на страната.

(2) Предприятието по ал. 1 задължително разпространява и по две лицензирани програми, създадени за разпространение на всеки от телевизионните оператори, които притежават разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с национален обхват, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, чийто срок изтича след 2010 г.

(3) Програмите по ал. 2 могат да бъдат произведени за разпространение от свързани по смисъла на Търговския закон лица с операторите по ал. 2, които също са оператори.

(4) Програмите по ал. 2 отговарят на изискванията на § 37, ал. 2 и 3.“;

в) в § 38:

аа) алинея 5 се изменя така:

„(5) Освен програмите по ал. 2 предприятието разпространява в некодиран вид задължително и по три лицензирани програми на телевизионните оператори по § 37а, ал. 2.“;

бб) създават се ал. 6 и 7:

„(6) В случаите по ал. 5 чрез електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване могат да се разпространяват и лицензирани по реда на Закона за радиото и телевизията програми, произведени за разпространение от свързани по смисъла на Търговския закон лица с операторите по ал. 5, които също са оператори.

(7) Програмите по ал. 5 и 6, както и останалите програми, които се разпространяват от предприятието, трябва да са с вид и профил, съгласувани със Съвета за електронни медии по реда на чл. 116з.“;

г) в § 39 , ал. 3 след думата „БНТ“ се добавя „и на БНР“.

§ 6. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 17 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 01.07.2009 г.) В чл. 22:

а) в ал. 1 думата „петима“ се заменя с „девет“;

б) в ал. 4 думата „двама“ се заменя с „петима“;

в) в ал. 5 думата „Един“ се заменя с „Двама“, думата „назначава“ се заменя с „назначават“, а думата „освобождава“ се заменя с „освобождават“.

2. В § 1, т. 54 от допълнителните разпоредби се създава изречение второ: „Радиопредавателите на радио- и/или телевизионни сигнали са част от електронната съобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване.“

3. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 3 ал. 2 се отменя;

б) в § 4 ал. 2 и 3 се отменят;

в) в § 5в:

аа) досегашният текст става ал. 1;

бб) създават се ал. 2 и 3:

„(2) Телевизионните програми, създадени за разпространение от телевизионни оператори, които притежават разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с национален обхват, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, чийто срок изтича след 2010 г., се разпространяват едновременно чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване и за наземно цифрово радиоразпръскване.

(3) Аналоговото разпространение се преустановява едновременно за всички програми по ал. 2, когато покритието по население на електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване достигне покритието по население, осигурено чрез електронната съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване.“

§ 7. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание избира, а президентът на републиката назначава новите членове на Комисията за регулиране на съобщенията по § 6, т. 1, букви „б“ и „в“. Решението на Народното събрание и указът на президента влизат в сила едновременно на 1 юли 2009 г.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 6, т. 1, която влиза в сила от 1 юли 2009 г.

––––––––-

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 12 май 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

About Мариян Томов

The point of view which nobody else reveals

Posted on май 19, 2009, in ЗАКОНИ. Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: